...

Regulaminy i polityki

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

https://kapustamarcin.pl/ z dnia 1.06.2023r.

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep https://kapustamarcin.pl/ działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep https://kapustamarcin.pl/ zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu https://kapustamarcin.pl/ zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. • 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej https://kapustamarcin.pl/ umożliwiający złożenie Zamówienia.
 2. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 3. USŁUGA – dostępna w Sklepie czynność będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 4. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
 5. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem https://kapustamarcin.pl/
 6. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA –MOTHER GAIA sp. z o.o. ul. Dworcowa 2/2, 38-500 Sanok, NIP 687-19-72-956, Reprezentowana przez Marcina Kapustę
 7. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 8. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 9. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt.

 • 3 Przedmiot usługi
 1. Przedmiotem usługi oferowanej przez Sklep jest stworzenie strony internetowej dla Klienta zgodnie ze specyfikacją (dalej „Usługa”).
 2. Warunki i zakres Usługi są określone w specyfikacji znajdującej się w Załączniku 1 do niniejszego regulaminu.
 • 4 Składanie zamówienia
 1. Zamówienia na Usługę mogą być składane za pośrednictwem formularza ze strony https://www.easycart.pl/ dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 2. Składając zamówienie, Klient zobowiązuje się podać prawdziwe i aktualne dane kontaktowe oraz wszelkie inne informacje niezbędne do realizacji Usługi.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku naruszenia postanowień regulaminu lub podejrzenia nadużyć.
 • 5 Warunki wykonania Usługi
 1. Sklep zobowiązuje się do wykonania Usługi zgodnie z określoną specyfikacją zawartą w Załączniku 1 oraz uzgodnieniami między Sklepem a Klientem.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość wprowadzania nieznacznych zmian w ramach Usługi, jeśli są one konieczne ze względów technicznych lub funkcjonalnych.
 • 6 Płatności
 1. Opłata za Usługę jest określona na stronie Sklepu oraz możliwej umowie zawartej między Sklepem a Klientem w wypadku realizowania usługi uznanej za odbiegająca od “Załącznik 1: Specyfikacja strony internetowej”
 2. Sklep akceptuje płatności za Usługę zgodnie z dostępnymi metodami płatności na stronie internetowej Sklepu.
 • 7 Odstąpienie od umowy
 1. Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy, ponieważ Usługa polega na świadczeniu usług natychmiastowych i niematerialnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta.
 • 8 Reklamacje
 1. W przypadku jakichkolwiek reklamacji dotyczących Usługi, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem w celu zgłoszenia problemu.
 2. Sklep podejmie wszelkie działania w celu rozwiązania reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • 9 Ochrona danych osobowych
 1. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką prywatności.
 2. Sklep gwarantuje poufność i bezpieczeństwo danych osobowych Klientów oraz ich ochronę przed dostępem osób trzecich.
 • 10 Prawa autorskie
 1. Wykonawca Usługi przenosi na Klienta całość praw majątkowych do stworzonej strony internetowej.
 2. Klient ma prawo do modyfikacji, dostosowania i wykorzystania strony internetowej w celach zgodnych z prawem.
 3. Sklep może umieścić informacje z linkiem do swojej strony internetowej w stopce stworzonej strony internetowej.
 • 11 Warunki techniczne
 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Usługi spowodowaną działaniem osób trzecich lub awarią systemu niezależnego od Sklepu.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za zapewnienie odpowiednich warunków technicznych do korzystania z Usługi, takich jak hosting, utrzymanie aktualizacji oprogramowania itp.
 • 12 Odpowiedzialność
 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego korzystania z Usługi przez Klienta.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za treści, zdjęcia lub materiały dostarczone przez Klienta do realizacji Usługi. Klient zapewnia, że ma pełne prawa do korzystania z tych materiałów i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treściach zamieszczonych na stworzonej stronie internetowej.
 • 13 Zmiany w regulaminie
 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie.
 2. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu.
 3. Klient ma obowiązek zapoznania się z aktualną wersją regulaminu przed składaniem zamówienia.
 • 14 Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu lub związane z Usługą będą rozstrzygane na podstawie polskiego prawa.
 2. Jeżeli którykolwiek z postanowień regulaminu zostanie uznany za nieważny lub niemożliwy do wykonania, pozostałe postanowienia regulaminu pozostają w mocy.
 3. Regulamin jest ważny od chwili zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu i obowiązuje wszystkich Klientów korzystających z Usługi.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszymi dodatkowymi treściami, które uzupełniają regulamin sklepu internetowego.

Załącznik 1: 

Produkt: Strona WWW

Ogólna specyfikacja realizacji strony internetowej

 

Zamówienie obejmuje:

 • Realizację stron/podstron na podstawie ilości sztuk zakupionych za pośrednictwem https://www.easycart.pl/ może też uwzględniać inne późniejsze ustalenia, potwierdzone pisemnie droga mailową lub innym wybranym narzędziem do komunikatorem .

 

Realizacja:

 • Czas realizacji pojedynczej strony szacowany jest na 1 dzień roboczy,
 • Po zebraniu feedbacku: poprawki i stworzenie wersji mobilnej szacowane jest na 1 dzień roboczy.
 • Czas realizacji liczony jest od momentu pisemnego potwierdzenia i przekazania przez Klienta wszystkich kluczowych dla realizacji projektu kwestii.

 

Wycena

 

Założenia realizacji:

 • Projekt na podstawie przekazanych przez Klienta przed realizacją układów sekcji strony głównej i podstron, zaakceptowanych przez Usługodawcę
 • Wdrożenie bazowe w środowisku:  WordPress + Astra Pro + Elementor, chyba że w drodze późniejszej komunikacji ustalono i potwierdzono pisemnie inne środowisko.
 • Uwzględniane są 2 rundy poprawkowe i możliwość jednej generalnej modyfikacji (projekt budowany od początku na podstawie ustalonego układu).
 • Strona docelowa działa w wersjach desktop i mobile.
 • W drodze późniejszej komunikacji i  ustaleń i potwierdzonych pisemnie możliwa jest instalacja podstawowych wtyczek do: kontaktu, polityki prywatności, bezpieczeństwa, optymalizacji SEO etc. 
 • Ewentualne zewnętrzne aplikacje, rozszerzenia i automatyzację oraz możliwy koszt wdrożenia są do ustalenia w drodze późniejszej komunikacji, za potwierdzeniem pisemnym.
 • Usługodawca działa bezpośrednio na hostingu i domenie Klienta
 • W ramach współpracy Klientowi przysługuje bezpłatna pomoc techniczna po wdrożeniowa do 14 dni, od oddania projektu
 • Po oddaniu projektu możliwe jest bezpłatne 1-godzinne  szkolenie online pracownika/ów z obsługi strony. Klient może je nagrać do ponownego wewnętrznego wykorzystania. Daje możliwość dokonywania podstawowych poprawek i edycji strony, bez konieczności proszenia deweloperów o realizację. Za dokonywanie tego typu poprawek Usługodawca/Sklep nie ponosi odpowiedzialności.Materiały niezbędne od Klienta do wykonania projektu:

 

W zależności od specyfiki zamówionej strony:

 • Hosting i domena: dostęp z poziomu administratora
 • Materiały: zdjęcia i opisy produktów, treści na poszczególne strony
 • Dane firmowe dla strony: dane firmy i adres operatora strony, numer konta bankowego, etc.
 • Płatności: podpisana umowa z operatorem płatności: Przelewy24 / DotPay / PayU / Tpay i dostęp do panelu (login + hasło)
 • Faktury online: dostęp z poziomu administratora
 • Metody wysyłki: podpisana umowa z operatorem obsługującym wysyłki: np. firma kurierska, InPost, Poczta Polska, ePaka i dostęp do panelu (login + hasło)
 • Social media: wymagany dostęp do Fanpage’a FB, Profilu Instagrama, zakładki moja firma na Google (login+hasło lub nadanie statusu admina)
 • Baselinker: dostęp z poziomu administratora
 • Newsletter: dostęp do platformy mailingowej tj. MailChimp, FreshMail (login + hasło)
 • Polityka prywatności, Regulamin Cookies, Regulamin Sklepu Internetowego

 

Załącznik 2: 

Produkt: Struktura Strony

Ogólna specyfikacja realizacji

 

Produkt obejmuje przynajmniej 2 spotkania online łącznie (do 3 godzin) za pośrednictwem wybranego przez strony komunikatora,

 

Pierwsze spotkanie 

Usługodawca moderuje spotkanie, ustala wymagania co do specyfiki strony i zbiera podstawowe informacje potrzebne do utworzenia Ramowego Układu Strony. Bazuje przy tym na odpowiedziach klienta na pytania tj.:

 • Jaka jest wizja i misja firmy
 • Jakie są główne produkty i usługi firmy (cechy & korzyści)
 • Jak chcemy pozycjonować firmę (w świecie online)
 • Jakie są cele komunikacyjne – co chcemy zakomunikować, co ma wybrzmiewać ze strony?
 • Jakie są najważniejsze cele firmy?
 • Co może być przeszkodą w realizacji celów?
 • Czy są persony klienta jeśli tak to, jakie lub jaka jest docelowa grupa odbiorców (demografia, światopogląd, motywacje)?
 • Czy są zdefiniowane kolory i inne style marki?
 • Czy istnieją archetypy marki, lub podobne kwestie pomagające operować w świecie komunikacji z klientem?
 • 3-5 stron, które się podobają i odpowiadają temu co chacie zrobić (z polski lub jeszcze lepiej ze świata) ?

 

Praca wewnętrzna Usługodawcy:

 • Przygotowanie palety kolorystycznej, stylistyki, fontów imotywów przewodnich 
 • Przygotowanie na tablicy typu Whiteboard przykładów innych funkcjonujących stron z komentarzami tłumaczącymi zasadność użycia elementów i sugestie zastosowania
 • Zamieszczenie screenshotów sekcji zalecanych do wykorzystania w układzie Strony głównej i ewentualnych podstron.

 

Drugie spotkanie: 

 • Usługodawca prezentuje wyniki swoich prac, tłumaczy zasadność zamieszczonych elementów i omawia ciąg przyczynowo skutkowy
 • Usługodawca i Klient wspólnie dookreślają projekt bazując na dotychczasowych efektach prac na Whiteboard

 

Efekt Procesu:

 • ustalenie stylów generalnych dla strony
 • stworzenie układu strony głównej w standardzie Lo-fi lub jako kolarz screenshot’ów układów sekcji z innych stron.
 • ustalenie motywu przewodniego dla strony, głównych komunikatów
 • ramowe ustalenie ilości, zawartości i układów stron w docelowym projekcie

Stworzyliśmy Politykę Prywatności zgodną z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (zwanym dalej „RODO”) . Dowiedzą się Państwo z niej, w jaki sposób wykorzystywane są Państwa dane osobowe, kto jest ich administratorem, a kto podmiotem przetwarzającym dane. W niniejszym dokumencie będą Państwo nazywani „Klientami”.

Administratorem danych osobowych (zwanym dalej „Administrator”) jest MOTHER GAIA SP. Z O.O. Adres: ul. Dworcowa 2/2, 38-500 Sanok; NIP 687-19-72-956, REGON 387907757, KRS 0000877590 (dalej: „Spółka” lub „Administrator”) przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
MOTHER GAIA SP. Z O.O. Adres: ul. Dworcowa 2/2, 38-500 Sanok; NIP 687-19-72-956, REGON 387907757, KRS 0000877590 prowadząca sklep internetowy pod adresem https://kapustamarcin.pl/o nazwie Marcin Kapusta
Państwa dane, w ramach umowy powierzenia danych osobowych, przechowywane są na serwerach dostawcy systemu sklepu https://kapustamarcin.pl/o nazwie Marcin Kapusta firmy ZENBOX SP Z O O z siedzibą przy Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa przy KRS pod numerem 0000414281, NIP: 9492191021, (zwaną dalej „Operatorem”). Operator w świetle RODO jest Podmiotem Przetwarzającym Dane. Połączenie ze sklepem odbywa się w sposób szyfrowany, czego dowodem jest odpowiednia informacja obok paska adresu w Państwa przeglądarce.
Administrator oraz Operator chronią dane osobowe Klientów przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją poprzez odpowiednie zabezpieczenia systemowe i techniczne.
Dane osobowe Klientów są przechowywane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Przetwarzamy jedynie dane niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, wprowadzone przez Klienta w momencie rejestracji w sklepie internetowym https://kapustamarcin.pl/o nazwie Marcin Kapusta. W przypadku zapisania się do Newslettera przetwarzamy dane do celów marketingowych za wyraźną zgodą wyrażoną w momencie zapisu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może zostać cofnięta w każdym momencie poprzez poinformowanie Administratora poprzez adres mailowy: marcin@kapustamarcin.pl
Klientowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji czy Administrator oraz Operator przetwarzają dane zgodnie z ich celem.
Klientowi przysługuje prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.
Klient może sam dokonać zmiany swoich danych poprzez panel klienta w sklepie internetowym https://kapustamarcin.pl/o nazwie Marcin Kapusta bądź wystąpić do Administratora z prośbą o ich zmianę lub sprostowanie, w momencie gdy są nieprawidłowe lub niekompletne.
Klientowi przysługuje prawo do bycia zapomnianym – całkowitego usunięcia danych, w tym celu powinien wystąpić do Administratora poprzez adres mailowy: marcin@kapustamarcin.pl. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych, w przypadku opisanym w pkt 10.
Klient może wystąpić do Administratora z żądaniem przeniesienia uprzednio przekazanych przez klienta danych do innego Administratora
Dane osobowe Klientów uzyskane w celu wykonania umowy będą przetwarzane tak długo, jak będzie to konieczne w celu wykonania umowy, a następnie przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie mogą być wystosowane wobec Administratora tj. roszczenia z tytułu rękojmi, lub roszczenia pochodzące od organów podatkowych (do 5 lat).
Dane osobowe Klientów uzyskane na podstawie zgody na przetwarzanie w celach marketingowych, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania danych klienta w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa podmiotom trzecim w celu wykonania umowy dla Klienta. Podmiotami trzecimi w tym przypadku mogą być np. operatorzy płatności, firmy kurierskie, biura rachunkowe. W powyższych przypadkach Administrator przekaże jedynie dane niezbędne do wykonania określonej czynności w ramach umowy.
Administrator może zostać zobowiązany do przekazania danych osobowych Klienta, na żądanie odpowiednich służb i organów tj. sądu czy prokuratora, bez wiedzy Klienta tylko na podstawie obowiązujących przepisów prawa po wcześniejszej weryfikacji ich zasadności.
Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy wypełnienia obowiązku informacyjnego, oraz innych na nim spoczywających, w przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie możliwości oszustwa i podszycia się pod Klienta.
Administrator oświadcza, że nie stosuje mechanizmów polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.
Klient posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia powyższych zasad przetwarzania.
Powyższa Polityka Prywatności zaczyna obowiązywać od 1 czerwca 2023r.

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.