...

Zasoby do wykorzystania

eBook: Podstawy Cybernetyki Społecznej

Procesy sterowania zachodzące
w organizmie ludzkim i społeczeństwie

Kurs: Metoda Lean Startup w praktyce

Model Biznesowy: Jak stworzyć własny produkt fizyczny i sprzedać go z zyskiem?

Kurs: Metoda Massive Learning

Jak w 20 godzin pozyskać niemal każdą umiejętność i szybko się uczyć

Projekty :

Strategia Rozwoju Regionu Bieszczadzkiego

Przewidywane trendy w perspektywie 10-15 letniej, propozycje wdrożeń, aby stymulować rozwój gospodarczy.

Innovation Product dla InPost

Propozycje wdrożeń nowych usług do walidacji metodami Product Discovery.

Newsletter Futurum

Hej, tu Marcin Kapusta. Stworzyłem Newsletter do monitorowania trenów technologicznych, gospodarczych, oraz narzędziach NoCode, aby przekształcać je w nowe produkty. Moje jedyne pytanie brzmi, czy chcesz je poznać?

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.